Startpagina

HEEMKUNDIGE KRING HILVARENBEEK EN DIESSEN
‘IOANNES GOROPIUS BECANUS’

ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING 

De vereniging heeft ten doel:
a. de kennis van en de waardering voor het volks- en streekeigene, evenals het inzicht in de historische ontwikkeling daarvan te bevorderen (vergroten);
b. het onderzoeken, bestuderen en doen veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied (te weten de gehele gemeente Hilvarenbeek en omstreken) van de vereniging;
c. vertegenwoordiging en behartiging van de cultuurhistorische en archeologische belangen van de leden van de vereniging;
d. de doelstellingen van de te Hilvarenbeek gevestigde stichting “Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum” ( bij verkorting genaamd: Museum De Dorpsdokter) te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het stimuleren van studies over ieder terrein dat onder het begrip “heemkunde” valt;
b. andere verenigingen en personen evenals de overheid en andere instanties, al dan niet gevraagd, te informeren en te adviseren over vraagstukken van oudheidkundige en/of heemkundige aard en het aan hen tijdig ter kennis brengen van gevallen, waarin zij in het beleid op dit gebied falen of dreigen te falen;
c. het inventariseren en vastleggen van heemkundige en oudheidkundige gegevens binnen het werkgebied van de vereniging;
d. het (doen) publiceren van resultaten van onderzoekingen, studies en inventarisaties;
e. het deelnemen in het bestuur van voormelde stichting;
f. het bieden van hulp bij het onderhoud en tentoonstellen van de bezittingen van gemelde stichting;
g. het stimuleren dat derden initiatieven nemen welke de voormelde doelstellingen bevorderen en het ondersteunen van dergelijke initiatieven;
h. het verrichten van alles wat het doel van de vereniging bevordert of ten dienste kan zijn of daarmee in de ruimste zin verband houdt.

ACTIVITEITENBELEID

De heemkundige kring organiseert op jaarbasis een reeks van activiteiten.
De vereniging attendeert de leden op interessante excursies met een heemkundige en/of historische achtergrond al dan niet door haarzelf georganiseerd.
Jaarlijks worden enkele lezingen gehouden, We noemen hier als voorbeelden de lezing na de ALV en de z.g. “Roosbijeenkomsten”, lezingen die gehouden worden in Bierbrouwerijmuseum “De Roos”.
Facultatief vinden historische wandelingen en fietstochten plaats.
Binnen de vereniging zijn er diverse werkgroepen actief: – de werkgroep foto’s en andere archivalia, – de werkgroep archeologie, – de werkgroep kleine monumenten en boerderijen, – de werkgroep Heemtuin d’n Doornhof, – de werkgroep bibliotheek. Op gemeentelijk niveau maken leden van de vereniging deel uit van de straatnamencommissie en van de gemeentelijke erfgoedcommissie en geeft de vereniging gevraagd of ongevraagd adviezen als daar aanleiding toe bestaat.
Ad hoc verleent de vereniging haar medewerking aan organisaties of eenmalige activiteiten waarvan de werkzaamheden raakvlakken vertonen met de doelstellingen van de heemkundige kring.
Driemaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief Tussen Paradijs en Toekomst. Leden die zich daarvoor hebben aangemeld worden periodiek geïnformeerd via de e-mail nieuwsbrief.
Met haar website beoogt de vereniging leden en andere geïnteresseerden informatie te verstrekken over onze vereniging.
De vereniging steunt redactioneel en financieel het uitgeven van boeken over plaatselijke heemkundige en historische onderwerpen.
De vereniging ondersteunt de activiteiten van Museum De Dorpsdokter en van Heemtuin D’n Doornhof

HET BESTUUR

Voorzitter:
Peter Geraerts
Secretaris:
Jan van Beurden
Acacialaan 8,
5087 KM Diessen.
013-5041988
jfmvbeurden@planet.nl
Penningmeester:
Ad Vugts
Bestuursleden:
Hans van Eynatten, Jan van Helvoirt, Kees Naaijkens

BELONINGSBELEID

Alle bestuursleden en eventuele medewerkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, zonder enige vorm van beloning of onkostenvergoeding.

LID WORDEN

Het lidmaatschap kost €25,00 per jaar, inclusief het tijdschrift “Tussen Paradijs en Toekomst”
Opgave: Heemkundigekring@hotmail.com  tel. 013-5053853 (Jeanne van Dommelen)

Eindredactie Tussen Paradijs en Toekomst:
Emmanuel Naaijkens, emmanuel@naaijkens.nl; tel. 013 – 5056374

Algemeen e-mailadres:
Hilvarenbeek@heemkundigekringhilvarenbeek.nl

Bankrekeningnummer: NL79RABO0122301374

Fiscaal nummer: 8051.50.274

EXPLOITATIEREKENING 2014

Heemkunde 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.